1. Sau lưng có chỗ dụa
Điều thú nhất để sắp xếp hàn lảm việc là phía sau phải có chỗ dụa, nếu như phía sau là đuòng đl thi khi lảm việc sẽ không ổn lắm, tâm thẩn không yên. Cho nên phía sau phải là bức tuứng hay phôi kèm tù sách cũng duục.
2. Phía trứơc mù rộng
Phía trước bàn làm việc, mặt chính phải mủ rộng không nên chật hẹp. Nếu đối diện VÓI bức tuứng thỉ không nên quá chật hẹp, sẽ chủ vê’ tiền đổ bỊ cản trớ cũng nhu vận may không sao rộng mủ, tiền đồ sụ nghiệp không tốt

Những điều quan trọng của phong thủy bàn làm việc 1

3. Trước mặt, bên hông không có đuờng đi
Hal mặt phía ừuức vả bên hông của bàn lảm việc không đuục lảm đuong đi, nếu nhu con đuứng xung tói thi cũng nhu là đuứng lộ xung vào nhà, vậy cũng sẽ có ảnh huứng không tôi xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn.
4. Mặt chính không dụng cột
Mặt chỉnh chỗ ngồi nếu như có cây cột thì như là tự đập thẳng vảo đẩu, có lẽ sẽ xảy ra sal sót lớn trong sự nghiệp, bình thuứng cũng dễ mắc chứng đau đẩu.
5. Khoảng cách với cửa không nên quá gần
Chỗ ngồi sắp xếp ử cạnh cửa thỉ hiệu quả lảm việc hoi kém. Trong phòng làm việc chức VỊ cảng cao thì càng phải cách xa cùa. Nhân viên cũng như vậy, dựa theo chức VỊ cao thấp mà sắp xếp kết họp tưong duưng.
6. Phía trên không nên có xà nhà
Nêu bàn làm việc đặt dưứi xà nhà thỉ cẩn phải dặc biệt chú ý, có thể sẽ gãy nên tâm thẩn bất ốn, dẩu choáng mà xảy ra sai SÓL Nén dl chuyển bàn ra phía trưóc hay phía sau dể tránh là duực.
7. Bản làm việc của lãnh đạo phải lớn hon bàn nhân viên
Thông thưởng bàn làm việc của lãnh đạo phải lớn hon bàn nhân viên, như vậy có thể phân rõ chính phụ. NẾU như không dù lớn, thì phải đặt thêm mấy cái tủ bên cạnh để tăng thêm khí thế, như vậy có thể tăng thèm mức uy tín, chỉ huy nhân viên một cách thuận lọi.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng